Polityka prywatności

Wstęp

Dom Imprez Okolicznościowych „Viwaldi” zobowiązuje się do poszanowania Państwa prywatności w Internecie oraz dołoży wszelkich starań w zakresie właściwego zabezpieczenia wszelkich powierzonych nam danych osobowych.
Poniżej znajdują się informacje dotyczące ochrony danych osobowych prosimy o zapoznanie się z ich treścią.

Administrator danych

Administratorem Danych Osobowych jest Dom Imprez Okolicznościowych „Viwaldi” z siedzibą w Baruchowie (87-821), ul. Baruchowo 55.

Kategorie danych i cele ich przetwarzania

Zbierane dane osobowe są niezbędne do przygotowania oferty pobytu, dokonania rezerwacji pobytu i wykonania kompleksowej usługi hotelowej.
Podanie przez Gościa danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne w celu dokonania rezerwacji pobytu i realizacji usługi hotelowej.
Dane są zbierane podczas:
– procesu rezerwacji dokonywanej osobiście w hotelu, drogą telefoniczną lub mailową, a także w trakcie rejestracji Gościa w hotelu,
– kontaktu przez formularz kontaktowy dostępny na stronie,
– dane mogą być pozyskane również od Partnerów hotelu z portali rezerwacyjnych: Booking.com, itp. jeśli wyrażona została na to zgoda.
Zbierane są następujące dane:
Podczas rezerwacji dokonywanych osobiście, drogą telefoniczną lub mailową:
a) imię i nazwisko
b) numer telefonu
c) adres email
Podczas rejestracji Gościa w hotelu:
a) imię i nazwisko
b) numer dokumentu tożsamości
c) adres zamieszkania (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy i miasto)
d) kraj zamieszkania
e) numer telefonu
f) adres email
g) nr rejestracyjny samochodu
h) dane do faktury (jeśli Gość życzy sobie rozliczenie na podstawie faktury firmowej)
Podczas kontaktu przez formularz kontaktowy dostępny na stronie internetowej:
a) imię i nazwisko
b) adres email

Zgodność przetwarzania z prawem

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust 1 RODO, gdy:
– Udzieliłeś zgody na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie wymienionych wyżej celów;
– Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zawartej umowy sprzedaży, lub do podjęcia działań na Twoje żądanie, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
– Istnieje prawnie uzasadniony interes realizowany przez przetwarzanie.

Okres przechowywania

Przechowujemy Twoje dane osobowe jedynie tak długo jak jest to niezbędne dla wyżej wymienionych celów. Oznacza to że:

– Dla celów realizacji umowy oraz egzekucji bądź obrony przed roszczeniami cywilno-prawnymi wynikającymi z umownego lub ustawowego obowiązku nałożonego na Państwa do końca roku po zakończeniu okresu przedawnienia odpowiednich wzajemnych roszczeń;
– Dla celów marketingu bezpośredniego do momentu zakończenia naszych relacji biznesowych;
– W zakresie oraz tak długo jak przechowywanie danych jest wymagane przez prawo.

Twoje pozostałe prawa

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych masz prawo do:

– Żądania dostępu do Twoich danych osobowych (art. 15 RODO): Możesz mieć również prawo do uzyskania od nas potwierdzenia czy Twoje dane osobowe są przetwarzane oraz, jeśli są przetwarzane, do żądania dostępu do danych osobowych. Dostępne informacje zawierają między innymi cele przetwarzania, kategorie danych osobowych oraz odbiorców bądź kategorie odbiorców, którym dane osobowe są lub będą ujawnione. Nie jest to jednak prawo absolutne, gdyż interes innych podmiotów może ograniczać Twoje prawo dostępu. Masz prawo do uzyskania kopii danych osobowych, które są przetwarzane. Za kolejne kopie wymagane przez Ciebie, możemy naliczyć odpowiednią opłatę w oparciu o koszty administracyjne;
– Żądanie sprostowania Twoich danych osobowych (art. 16 RODO): Masz prawo do otrzymania od nas sprostowania Twoich niedokładnych danych osobowych. W zależności od celu przetwarzania, masz prawo do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia;
– Żądanie usunięcia Twoich danych osobowych (art. 17 RODO): W pewnych okolicznościach masz prawo do żądania od nas usunięcia danych osobowych dotyczących Ciebie, a my jesteśmy zobowiązani niezwłocznie usunąć takie dane osobowe jeżeli jest to prawnie dopuszczane;
– Żądanie ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych (art. 18 RODO): W pewnych okolicznościach, masz prawo żądania od nas ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. W tym przypadku, takie dane będą oznaczone oraz mogą być przetwarzane przez nas jedynie w pewnych celach;
– Żądanie przeniesienia danych (art. 20 RODO): W pewnych okolicznościach, masz prawo do otrzymania danych osobowych dotyczących Ciebie, które nam zapewniłeś w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz masz prawo do przesłania takich danych innemu podmiotowi bez przeszkód z naszej strony;
– Sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych (art. 21 RODO): W pewnych okolicznościach masz prawo do wniesienia sprzeciwu w dowolnym momencie na podstawie szczególnej sytuacji osobistej, lub jeśli dane osobowe są przetwarzane dla celów marketingu bezpośredniego, wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, a my jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania Twoich danych osobowych.

Zgodnie z art. 77 RODO, masz prawo do wniesienia skargi do kompetentnego organu ds. danych osobowych, jeśli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezgodne z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych. Organ nadzorczy odpowiedzialny w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie.

Polityka cookies

Administrator może używać plików cookies, kiedy użytkownik korzysta z usług dostępnych za pośrednictwem serwisu internetowego Administratora danych. Pliki cookies, które mogą zostać użyte na stronach internetowych serwisu są kojarzone wyłącznie z przeglądarką danego komputera – użytkownik jest anonimowy (bez podawania imienia lub nazwiska użytkownika). Są to informacje zapisywane przez serwer Administratora na komputerze użytkownika, które mogą być odczytane przez serwer Administratora przy każdorazowym połączeniu się z komputera użytkownika. Pliki cookies dostarczają danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron serwisu Administratora. Administrator może także umieszczać pliki cookies w celu monitorowania ruchu użytkowników w serwisie. Użytkownik może w każdym czasie wybrać sposób obsługi plików cookies w strefie internetowej poprzez zastąpienie automatycznej obsługi plików cookie na obsługę indywidualną (ustawienia użytkownika). Szczegółowych informacji w tym zakresie udzielają dostarczyciele programów do obsługi strefy internetowej (przeglądarek), zazwyczaj w zakładce „opcje internetowe” lub podobnej. Wyłączenie opcji akceptowania plików cookies przez użytkownika w swojej przeglądarce – zablokowanie, monitowanie ich może spowodować utrudnienia czy wręcz uniemożliwić korzystanie z niektórych usług Administratora.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>